Na czym polegają zamówienia publiczne?


Zamówienia publiczne, to inaczej odpłatne umowy, które zawierane są między podmiotem publicznym, a wyspecjalizowanym w temacie wykonawcą. Przedmiotem mogą być tu na przykład usługi budowlane. Oczywiście zamówienia publiczne muszą spełniać też szereg określonych wymogów, między innymi tych zapisanych w Prawie Zamówień Publicznych.

By tak się stało, jako wykonawca lub zleceniodawca warto byśmy zasięgnęli opinii i porady adwokata. Istnieją przecież i takie zamówienia publiczne, które wymagają wyłącznie uproszczonej procedury przetargowej. Są nimi te dotyczące usług społecznych, a więc zdrowotnych, edukacyjnych czy religijnych. Warto mieć to na uwadze.

Jakie są tryby zamówień publicznych?

Ze względu na różną formą udzielania zamówienia publicznego, te różnią się między sobą określonymi trybami. Po pierwsze mamy więc do czynienia z przetargiem nieograniczonym. Takowy odbywa się w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie i tu swoje oferty mogą składać wszyscy zainteresowani. Po drugie mamy do czynienia z przetargiem ograniczonym. W jego ramach na publiczne ogłoszenie mogą reagować jednak wyłącznie zaproszeni do składania ofert wykonawcy. Negocjacje z ogłoszeniem, to z kolei publiczne ogłoszenia w ramach których do składania ofert zaprasza się konkretnych wykonawców i prowadzi z nimi negocjacje.

Kolejnym trybem jest też dialog konkurencyjny. Tutaj, tuż po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu prowadzony jest z określonymi wykonawcami swoisty dialog po którym to zaprasza się ich do złożenia swojej oferty. Negocjacje bez ogłoszenia odnoszą się natomiast do procederu polegającego na negocjowaniu warunków konkretnej umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi wykonawcami. Dopiero po nich następuje zaproszenie do składania swoich ofert. Zaś zamówienia z wolnej ręki, to zamówienia złożone po negocjacjach, które odbyły się wyłącznie z jednym wykonawcą. Z tego rodzaju trybu korzysta się zwłaszcza wtedy, gdy na rynku brakuje specjalistów świadczących potrzebne usługi.

Kolejnymi trybami są też zapytania o cenę, partnerstwo innowacyjne, a także licytacja elektroniczna. Zapytania o cenę, to tryb w trakcie którego zamawiający pyta o cenę wybranych przez siebie wykonawców, po czym zaprasza ich do składania ofert. Partnerstwo innowacyjne, to inaczej oferty wstępne, negocjacje, a następnie oferty na opracowanie konkretnego, innowacyjnego produktu lub usługi. Ostatni tryb, a więc licytacja elektroniczna, to z kolei zamówienie publiczne które realizuje się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej. W trybie tym wykonawcy na odległość składają kolejne oferty.

prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne kancelaria – Warszawa

Z powyższych informacji jasno wynika, że kwestia zamówień publicznych może okazać się nie tylko interesująca dla wykonawcy i zleceniodawcy, odbywać się w wielu trybach, ale i w swym przebiegu być dość skomplikowana. Dla ułatwienia tej drogi zarówno wykonawcy, jak i zleceniodawcy bardzo często korzystają z pomocy specjalistów. A takowi najczęściej są oczywiście spotykani w profesjonalnych kancelariach prawniczych.

Przykładowo, z zakresu prawa o zamówieniach publicznych, warszawska kancelaria SGP Siwek, Gaczyński & Partners świadczy usługi takie, jak: kompleksowa obsługa postępowań związanych z prawem zamówień publicznych, reprezentacja stron zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy, zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą i wszystkimi sądami powszechnymi, audyt postępowań przetargowych w sprawach o udzielenie zamówień publicznych, a także obsługa inwestycji realizowanych w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Jak widać w tym zakresie wiele kwestii które mogą po drodze nas spotkać wymaga doświadczenia i wiedzy prawniczej. Bez niej, bardzo często okazuje się, że możemy sobie zwyczajnie nie poradzić.