Zewnętrzna obsługa bhp obniża koszty firmy


Każdy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników. Podstawowe obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto w Kodeksie Pracy. Przede wszystkim pracodawca musi organizować pracę tak, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnić przestrzeganie przepisów bhp, zapobiegać wypadkom przy pracy, wykonywać zalecania społecznego inspektora pracy, zapewnić ochronę zdrowia młodocianych pracowników, kobiet karmiących i kobiet w ciąży, zapobiegać chorobom zawodowym. Na rynku działa wiele firm, które wspierają przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy oraz obsługi bhp.

BHP oddaj w ręce zawodowców

Obsługa bhp oferowana przez te firmy zapewnia, dzięki kadrze wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, kompleksową obsługę zakładów pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Misją takich firm jest podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczniej pracy, ułatwienie dostępu pracodawcom i ich pracownikom do szkoleń bhp, które nie muszą być nudne i męczące, jeżeli są odpowiednio przygotowane.

Często szkolenia przeprowadzone przez firmy zewnętrzne wyróżnia indywidualne podejście do każdego stanowiska pracy i atrakcyjne metody prowadzenia szkoleń, wiedza merytoryczna jest przekazywana w łatwy do zapamiętania przez pracownika sposób. Podczas szkoleń do dyspozycji pracowników są pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne. Szkolenia, na życzenie klienta, mogą być także przeprowadzone w wersji online.

Przekazanie obsługi BHP specjalistom to gwarancja, że nie pominiemy jakiegoś ważnego aspektu z tym związanego.

Firmy dokładają starań, aby z wszystkich powierzonych zadań wywiązać się z należytą starannością i to w jak najkrótszym czasie. Zatrudniają specjalistów bhp i ppoż z dużym doświadczeniem, aby zapewnić obsługę bhp na najwyższym poziomie. Pracodawcy decydując się na usługę outsourcingową, nie muszą tworzyć nowego stanowiska pracy do obsługi bhp.

W ramach podpisanej umowy mają zapewniony stały dozór służby bhp, kontrolę warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp, doradztwo w zakresie prawa pracy, zapewniony przegląd wszystkich obiektów pod kątem wymogów bhp, szkolenia wstępne i okresowe wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż, przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, rejestr ewentualnych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obsługę postępowań powypadkowych, opracowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

sklep bhp online

Firma outsourcingowa czuwa także nad terminami legalizacji gaśnic i pozostałego sprzętu do ochrony pożarowej w zakładzie pracy. Może reprezentować przedsiębiorcę podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Można jej także zlecić przeprowadzenie wewnętrznego audytu bhp. Podczas takiego audytu firma sprawdza warunki pracy w zakładzie pracy, poprawność dokumentacji, analizowane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przystosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do aktualnie obowiązujących przepisów bhp. Audyt kończy się protokołem pokontrolnym, w którym są informacje o ewentualnych nieprawidłowościach, zagrożeniach i propozycjach usunięcia uchybień.


Na stronie bhpgabi.pl znajdziemy produkty pozwalające na sprostanie wymaganiom jeśli chodzi o przepisy dotyczące ubioru i środków bezpieczeństwa.