Ubrania firmowe – dlaczego powinniśmy nosić je w miejscu pracy


Pracodawca ma prawo wymagać od swoich pracowników określonego stroju służbowego w środowisku pracy.  Zgodnie z art. 104 kodeksu pracy, pracodawca, który posiada określone oczekiwania, co do stroju służbowego swoich podwładnych, może ustalić takie zasady w wewnętrznym regulaminie firmy. Takie wytyczne powinny być oficjalnie podane do wiadomości pracowników, tak aby mieli oni pełną świadomość panujących zasad. Nowo przyjęci pracownicy powinni zostać zapoznani z takimi zasadami przed podpisaniem umowy. Pracodawca jednak jest ograniczony w swoich wymogach, ponieważ zgodnie z art. 111 k.p. musi szanować godność i inne dobra osobiste swoich pracowników.

Luźne piątki a ubrania firmowe

Wygląd w pracy silnie oddziałuje na nasze relacje ze współpracownikami, klientami i kontrahentami. W mniejszych firmach na ogół wymaga się jedynie stonowanej kolorystyki ubrań i nieeksponowania pewnych części ciała, gdyż jest to bardzo nieprofesjonalne. Często zakazuje się również noszenia jeansów, bluz z kapturem, klapek itp. Zdarza się, że pracodawca w trosce o profesjonalny wygląd swoich pracowników oraz wizerunek firmy, finansuje specjalne uniformy w celu osiągnięcia dodatkowych korzyści. W tym przypadku zakupuje je samodzielnie lub też zwraca pracownikowi koszty przeznaczone na ten cel. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. casual fridays, czyli piątkami na luzie. W tym dniu pracownicy mogą przyjść do pracy w nieco luźniejszym ubraniu, pod warunkiem, że nie mają wtedy spotkania z klientem czy kontrahentem.

Dress code w fabryce

W przypadku pewnych stanowisk pracy, pracownik musi być ubrany w odzież roboczą, która spełnia funkcję ochronną. Zasady jej stosowania regulowane są przez przepisy prawa w artykule 237 § 1 kodeksu pracy. Wywnioskować z niego można, że odzież roboczą należy nosić wtedy, kiedy istnieje ryzyko, że ubiór oraz obuwie pracownika mogą ulec zniszczeniu lub tez ma na celu ochronę jego życia i zdrowia. Jeśli na określonym stanowisku pracy, pracownik musi posiadać określoną ochronę, to zgodnie z art.2379 § 1 k.p., pracodawca nie może dopuścić do miejsca pracy osobę, która takiego uniformu nie posiada.

Od kary porządkowej, do rozwiązania umowy

Na pracowników, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących ubioru w miejscu pracy można nałożyć kary pieniężne. Pozwala na to art. 108 kodeksu pracy, taka kara nie może być jednak na podwładnych, którzy zobowiązani są nosić strój korporacyjny, tutaj pracodawca może jedynie wycofać mu premię. Jeżeli pracodawca oceni zachowanie podwładnego jako zakłócanie ustalonego porządku pracy, może go upomnieć lub udzielić nagany. Takiego pracownika, można również zwolnić dyscyplinarnie, ale tylko wtedy, gdy swoim zachowaniem zagraża interesom pracodawcy. Natomiast pracownik fabryki, nie przestrzegając tych wymogów, łamie nie tylko wewnętrzne zasady pracy, ale również przepisy BHP. Zgodnie z art.52 k.p. może nawet zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym.