Sprzątanie po wypadkach komunikacyjnych – jak powinno zostać zrealizowane?

wypadek samochodowy

Kto ma sprzątnąć z drogi, rozlany olej, farby oraz płyny, rozsypane lub pozostawione w wyniku zajścia wypadku komunikacyjnego? Kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie zwłok ludzi i zwierząt? W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym tego typu obowiązki należą do zadań własnych gminy, w szczególności jeżeli mowa o drogach, mostach, chodnikach i innych elementach infrastruktury należących do gminy. Niestety w tym temacie prawo jest o wiele bardziej skomplikowane co wyjaśniamy poniżej.

Co mówi na to prawo?

Drogi krajowe zaś stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne stanowią własność odpowiednio właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku powstania wypadku drogowego, jednostki ochrony przeciwpożarowej wraz z policją podejmują działania, każde w zakresie swoich uprawnień. Jednostki straży pożarnej w myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej realizują przedsięwzięcia mające na celu przede wszystkim ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem i klęską żywiołową.

Kierujący działaniem ratowniczym ma prawo oczekiwać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych w celu zażegnania kryzysu i uprzątnięcia miejsca zdarzenia.  Zadania Policji w odnośnie  usuwania skutków zdarzeń drogowych wynikają z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Zadania te obejmują takie elementy jak:

1) czuwanie nad bezpieczeństwem oraz porządkiem na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie;

2) usuwanie pozostawionych pojazdów, jeżeli utrudniają prowadzenie akcji ratowniczej;

3) wprowadzanie tymczasowych ograniczeń, a nawet zakazów ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ludzkiego życia lub zdrowia lub też możliwość wystąpienia szkód materialnych w znacznym rozmiarze, z wyznaczeniem koniecznych dojazdów.

wypadek

Kto jest więc odpowiedzialny za uprzątnięcie pozostałości?

Ogólny przegląd prawnie określonych zadań przypadających do realizacji poszczególnym podmiotom administracyjnym po wypadku lub innym zdarzeniu drogowym, pozwala na wysunięcie wniosku, że nie mają one żadnego obowiązku sprzątać drogi w trakcie działań ratowniczych, jak nawet po ich zakończeniu. Rzeczywistość jednak znacznie odbiega od stanu prawnego. Media bardzo często informują, że to jednostki ratownicze zarówno w czasie trwania jak i po zakończeniu działań ratowniczych sprzątają miejsce zdarzenia. Tak naprawdę tak być nie powinno, to nie policjanci i strażacy są odpowiedzialni za wykonywanie tego typu zadań

Działania w przypadku wypadku śmiertelnego

O ile policjanci i strażacy często godzą się na uprzątnięcie pozostałości po samochodach czy też innych pojazdach, sprawa diametralnie się zmienia w przypadku wypadku śmiertelnego. Bardzo mało ludzi na świecie potrafi spojrzeć na ludzkie zwłoki, a nawet przebywać w ich pobliżu. Często w wyniku wypadku samochodowego ciała są całkowicie rozczłonkowane co niezmiernie utrudnia prowadzenie oględzin na miejscu zdarzenia. Nawet najsilniejsi strażacy i policjanci nie potrafią spokojnie pracować w takich warunkach. Trudno jest więc wymagać od nich aby sprzątali takie zwłoki. Na szczęście rynek odpowiada na wszelkie zapotrzebowania. Istnieją wyspecjalizowane firmy, które specjalizują się w sprzątaniu zwłok. Ich pracownicy z opanowaniem i szacunkiem sprzątają pozostałości po tragicznie zmarłych w wyniku wypadku komunikacyjnego. W Polsce istnieje kilka firm, które od lat pomagają zarówno służbą jak i rodziną w tak trudnych chwilach.


Profesjonalne sprzątanie po wypadkach zapewnia firma Vector.