Pomiar stężenia pyłów w miejscu pracy

pomiary

Wskazanie substancji szkodliwych dla zdrowia występujących w danym środowisku pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Aby możliwe było jednak prawidłowe oszacowanie ich szkodliwości, konieczne jest wykonanie odpowiednich pomiarów stężenia substancji i czynników szkodliwych, z których każde przeprowadza się w nieco inny sposób zależnie od charakteru czynnika. W przypadku pyłów i czynników chemicznych badania te obejmują zwykle pobieranie próbek powietrza z danego środowiska pracy. Dlaczego wykonywanie tego typu pomiarów jest istotne i jakie normy obowiązują w kontekście wspomnianych czynników?

Pomiary stężenia pyłów w środowisku pracy

Nadmierne stężenie pyłów na stanowisku pracy nie jest pożądaną przez pracodawców sytuacją – jako czynnik szkodliwy, pyły mogą znacząco pogarszać komfort i bezpieczeństwo pracy na danym stanowisku, prowadząc do wielu chorób zawodowych takich jak choroby płuc i całego układu oddechowego. Pracodawca zobowiązany jest wykonywać pomiary stężenia pyłów w miejscu pracy maksymalnie 30 dni po rozpoczęciu działalności i w odpowiednich odstępach czasu, jeśli pomiary wykazały przekroczenie odpowiednich norm.

przemysł

Przyjmuje się, że pomiary powinny być wykonywane co najmniej raz na dwa lata, w razie stwierdzenia podczas ostatniego badania i pomiaru stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS i co najmniej raz w roku w razie stwierdzenia podczas ostatniego badania i pomiaru, stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS (gdzie NDS oznacza najwyższe dopuszczalne stężenie).

O tym jakie wartości należy przyjąć tu za wyjściowe i czym kierować się podczas prowadzonych badań informuje oczywiście Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166. Informacje te powinny być zawarte też w zakładowym regulaminie BHP.

Pyły są czynnikiem niebezpiecznym przede wszystkim dla dróg oddechowych. Narażony na ich wdychanie pracownik może cierpieć na uszkodzenie błon śluzowych, uczulenia, a nawet różnego rodzaju choroby nowotworowe, zależnie od rodzaju pyłów pojawiających się w jego miejscu pracy. Z tego też powodu pracodawcy są zobowiązani nie tylko wykonywać odpowiednie pomiary, ale też zapobiegać występowaniu pyłów w miejscu pracy bądź zapewniać pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej.

Pomiary stężeń czynników chemicznych w środowiskach pracy

pomiary

Podobna sytuacja pomiarowa dotyczy stężeń czynników chemicznych, które ze względu na swoją mnogość nie są najłatwiejsze do zidentyfikowania i scharakteryzowania. Generalnie przyjmuje się, że substancje chemiczne mogą przenikać do organizmu przez układ oddechowy, skórę oraz przewód pokarmowy, ale to właśnie te przekazywane drogą kropelkową są dla organizmu najbardziej niebezpieczne. Pomiary ich stężenia odbywają się w dokładnie taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku stężenia pyłów.

Przeprowadzenie odpowiednich pomiarów zarówno na początku działalności zakładu jak i w późniejszych etapach (o ile pomiary te będą konieczne) powinno zostać zlecone akredytowanej jednostce uprawnionej do tego typu prac.

Wyniki takich badań pozwalają skutecznie zabezpieczyć środowisko pracy, zapewniając pracownikom odpowiednie warunki i bezpieczeństwo w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Uchylanie się od przestrzegania przepisów BHP i rozporządzeń dotyczących zabezpieczania miejsc pracy przed czynnikami szkodliwymi jest karalne, dlatego też posiadanie rejestru ważnych badań stężeń pyłów i czynników chemicznych jest dla pracodawców absolutnie konieczne.

Najwyższą jakość usług w tym zakresie na terenie Pabianic i nie tylko, zapewni nam firma Kandela Pomiary.