Nowoczesne usługi BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

Są pewne rzeczy, które towarzyszą ludziom tak na dobrą sprawę na każdym kroku – od początku edukacji do zakończenia pracy. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o szkolenia bhp. Już w szkole podstawowej dzieci, rzecz jasna nie zdając sobie z tego sprawy, przechodzą pierwsze kursy bhp. O co chodzi? Szczególnie o ćwiczenia w razie wybuchu pożaru lub innego niebezpieczeństwa. Uczniowie muszą umieć rozpoznać dźwięk dzwonka informujący o konieczności ewakuacji oraz wiedzieć co w takiej sytuacji należy robić. Ćwiczenia te miały za zadanie wyuczenia u dzieci spokojnego, acz prężnego działania. To był krótki opis pierwszych szkoleń bhp jaki przechodzą dzieci. A co z nauczycielami? Jak wygląda taki kurs dla dydaktyków danej szkoły? Zazwyczaj jest tak, że do danej placówki przyjeżdża pracownik świadczący usługi bhp i prowadzi szkolenie w formie wykładu. Ma ono taki kształt, ponieważ zadaniem nauczyciela jest nie tylko sprawne działanie w razie zagrożenia, ale także czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich uczniów podczas lekcji, przerw, wycieczek szkolnych i tym podobnych. Jak widać nie da się tego przedstawić w innej postaci, jak tylko w formie wygłoszonej prelekcji. Zatem jakie są najważniejsze zasady bhp nauczyciela? Przede wszystkim pedagodzy muszą pamiętać, że dzieci uczące się nie mogą zostawać ani na moment bez ich opieki; gdy zatem nauczyciel ma dyżur na przerwie musi odbyć go całego w miejscu mu wyznaczonym. Nie ma to być tylko bierne dyżurowanie, ale baczne obserwowanie uczniów, a w razie konieczności bezzwłoczne interweniowanie. Nauczyciel dyżurujący musi pilnować, aby nikt nie opuszczał terenu szkoły, aby nie dochodziło do bójek i zaczepek, ale także pilnowanie ogólnego porządku na korytarzach. To wszystko należy do obowiązku dydaktyka podczas przerw międzylekcyjnych.

bhp

Lekcje nie zawsze bezpieczne

A jak jest na lekcji? Przede wszystkim pedagog powinien wchodzić do sali przed uczniami w celu upewnienia się, że nic w niej nie zagraża dzieciom czy młodzieży. Każdy kto edukację szkolną ma za sobą dobrze wie, że ten podpunkt jest notorycznie łamany, bo to zawsze uczniowie pierwsi wchodzą (lub co gorsza w biegają) do sali, a dopiero na samym końcu wchodzi nauczyciel. Innym obowiązkiem dydaktyka podczas zajęć lekcyjnych jest dbanie o prawidłowy przebieg zajęć i niedopuszczanie do jakiejkolwiek samowoli wśród uczniów. Osoba przeprowadzająca usługi bhp na pewno wspomni, że pod żadnym pozorem nauczyciel nie może zostawiać uczniów samych w klasie. I ponownie, każdy kto szkołę ma już za sobą wie, że i ta zasada jest łamana. Dobry pracownik świadczący usługi bhp wspomni na kursie o powinnościach nauczycieli podczas wycieczek szkolnych oraz o jego obowiązkach w razie wystąpienia pożaru czy innego wypadku. Nie każdy wie, że to, aby uczniowie potrafili właściwie rozpoznawać sygnał alarmowy zależy od tego czy zostali poinformowani o tym przez pedagoga (najczęściej wiedzę taką powinien przekazać wychowawca klasy). Widać zatem jak na dłoni, że tego typu szkolenia są niezwykle potrzebne. Przykre jednak jest to, że nie każdy stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.