Notariusz – dokumenty, które może dla Ciebie sporządzić

certyfikacja

W prawie notarialnym możemy przeczytać, że notariusz dokonuje wielu czynności, między innymi: sporządza akty notarialne, poświadczenia, wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Co to dokładnie oznacza? Przy sporządzaniu jakich dokumentów pomoże nam notariusz?

Czym dokładnie zajmuje się notariusz?

Notariusz zajmuje się sporządzaniem dokumentów urzędowych. Możemy się zwrócić do niego z każdą sprawą, której chcemy nadać oficjalnego charakteru. W niektórych sytuacjach jesteśmy zobowiązani przepisami, by nadać danym ustaleniom formę notarialną.  Należy pamiętać, że osoby wykonujące ten zawód są przez prawo postrzegane jako funkcjonariusze publiczni i  przysługuje im z tego tytułu odpowiednia ochrona.

kancelaria notarialna Katowice

Każdy notariusz musi dbać o zabezpieczenie praw i interesów stron oraz zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie pracy. Nie może on wykonywać czynności sprzecznych z prawem. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości to jego obowiązkiem jest udzielenie nam wyjaśnień. Zgodnie z ustawą z 2000 roku przekazuje on informacje o transakcjach powyżej 15 000 euro, a także takich, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Jakie dokumenty sporządza notariusz?

Udając się do takiego specjalisty możemy przede wszystkim liczyć na sporządzenie aktu notarialnego. W niektórych sytuacjach przepisy zobowiązują nas do uregulowania sytuacji właśnie w ten sposób. Sporządza się je zazwyczaj w przypadku przeniesienia własności nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokali czy prawa do wieczystego użytkowania. Jednak takie dokumenty nie muszą się wiązać z nieruchomościami. Może też chodzić o przeniesienie praw do spadku, zawarcie umowy spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także akcyjnej. Również w majątkowych umowach małżeńskich powinien brać udział notariusz. Forma aktu notarialnego jest wymagana przy niektórych pełnomocnictwach [1].

Ważna jest również rola notariusza w postępowaniu spadkowym. To on wystawia akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego. Sporządza testamenty, z wyjątkiem tych szczególnych, dla osób zmarłych po 30 czerwca 1984 roku. Jeżeli dziedziczymy na podstawie testamentu to właśnie ten specjalista może przygotowywać protokół otwarcia oraz ogłoszenia testamentu, a następnie wydawać zaświadczenia wykonawcom testamentu.

Rolą notariusza jest również często poświadczanie. Może to dotyczyć własnoręczności podpisu, zgodności odpisu czy kopii z oryginałem, ale nie tylko. To właśnie ten funkcjonariusz publiczny może wydać poświadczenie daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu.

Ciężko się jest bez niego obyć wielu organizacjom. Prawo przewiduje, że to on będzie sporządzał protokoły walnych zgromadzeń spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz innych osób prawnych. Ważnym jego zadaniem jest przygotowywanie protokołów, które dokumentują przebieg czynności wywołujących skutki prawne. To on zajmuje się wekslami i czekami. Może też przyjąć na przechowanie pieniądze, dokumenty lub papiery wartościowe w określonych sytuacjach prawnych.

akt notarialny Katowice

To notariusz sporządza i wydaje odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów. Należy jednak pamiętać, że może on je wydać tylko osobom do tego uprawnionym. Zazwyczaj są to strony aktu notarialnego, osoby, dla których zastrzeżono to prawo, a także ich następcy prawni. Możemy u niego uzyskać również informacje ustne o czynnościach, których dokonywał. Jednak one też są zarezerwowane jedynie dla osób i instytucji ściśle określonych w przepisach prawa.

Należy pamiętać, że by dokonać czynności notarialnych musimy dostarczyć odpowiednich dokumentów. Są one różne w zależności od aktu. Zazwyczaj notariusz sam nas poinstruuje czego potrzebujemy.

[1] – Żródło: https://www.kancelarianotarialnakatowice.pl