Kto i kiedy powinien przejść wstępne i okresowe szkolenia BHP?

kobieta w kasku

Bezpieczeństwo to dla każdego człowieka jedna z ważniejszych kwestii. W życiu prywatnym każdy samodzielnie troszczy się o swoje bezpieczeństwo i podejmuje działania w celu jak najlepszego zabezpieczenia się przed różnego rodzaju zagrożeniami. Jednak w miejscu pracy wygląda to trochę inaczej. Pracodawca to osoba, która odpowiada za zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, a w związku z tym także bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Aby pracodawca wiedział, w jaki sposób zapewnić to bezpieczeństwo, musi przejść odpowiednie szkolenie BHP. Jednak nie tylko pracodawca ma taki obowiązek, ponieważ zasady BHP nic nie dadzą, jeśli pracownicy nie będą ich przestrzegać. Z tego względu osoby zatrudnione przez pracodawcę również mają obowiązek odbycia zarówno szkolenia wstępnego, jak i okresowych szkoleń z zakresu BHP, które powinien zorganizować im ich pracodawca. Warto więc wiedzieć czym jest szkolenie wstępne i okresowe BHP, kto musi je odbyć i komu powierzyć jego prowadzenie?

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne realizowane jest przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy na danym stanowisku. Obejmuje ono, instruktaż ogólny i stanowiskowy. W części ogólnej nowy pracownik zapoznawany jest z wszelkimi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminie pracy obowiązującym u danego pracodawcy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Z kolei instruktaż stanowiskowy to bardziej specjalistyczne szkolenie, które dotyczy danego stanowiska pracy i odbywa się właśnie w tym miejscu. Pracownik musi zostać dokładnie zapoznany z wszelkimi zagrożeniami wstępującymi na tym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami pracy, które mają przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom. Część stanowiskowa szkolenia BHP powinna być zakończona sprawdzeniem wiedzy i umiejętności danego pracownika z zakresu bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych w nowym miejscu pracy. 

Okresowe szkolenie BHP

Szkolenie wstępne jest niezbędne dla każdego nowego pracownika. Jednak, aby utrwalić wszelkie zasady i przepisy odnoszące się do zasad BHP, niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń okresowych pracowników, którzy pracują już w danej firmie. Są to szkolenia, które powtarza się regularnie w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem oprócz przypomnienia i utrwalenia zasad jest także zapoznanie pracowników z nowymi zasadami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie BHP, które nie obowiązywały podczas wcześniejszego szkolenia. Częstotliwość szkoleń okresowych jest mocno zależna od charakteru wykonywanej przez pracowników pracy i zagrożeń, na jakie są oni zarażeni. W przypadku szczególnie niebezpiecznych prac szkolenia te mogą się odbywać przynajmniej raz w roku, a na innych stanowiskach może to być nawet raz na kilka lat.

Kto musi przejść szkolenie BHP?

Do odbycia wstępnego szkolenia BHP zobowiązany jest każdy pracownik, który jest nowy na danym stanowisku pracy. Wyjątkiem są tutaj jedynie osoby, które podejmują nową pracę na tym samym stanowisku, na którym pracowały u poprzedniego pracodawcy, bezpośrednio przed zawarciem nowej umowy o pracę. Oprócz tego szkolenie wstępne niezbędne jest także w przypadku studentów-praktykantów czy też uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w ramach odbycia praktycznej nauki zawodu.

Odbycie okresowego szkolenia BHP jest obowiązkowe dla każdego zatrudnionego pracownika, w celu przypomnienia i utrwalenia zasad BHP i zapoznania się z nowymi zasadami, jeśli takie się pojawiły. Jest tutaj jednak pewien wyjątek, ponieważ szkolenia tego nie muszą odbywać pracownicy biurowi zatrudnieniu u pracodawców, dla których uznano nie wyższą, niż trzecią kategorię ryzyka. 

kask i kamizelka

Kto może przeprowadzać szkolenia wstępne i okresowe BHP?

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP to bardzo ważna kwestia i z tego też względu ich realizacją mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Szkolenie BHP może przeprowadzić pracownik służby BHP, osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP, pracodawca lub też pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający odpowiednie kwalifikacje i ukończone szkolenie w dziedzinie BHP, które pozwala mu na szkolenie innych osób w tym zakresie. Szukając odpowiedniego rozwiązania, można również skorzystać z usług profesjonalnych firm, które posiadają odpowiednie uprawnienia i realizują szkolenia BHP Wrocław.