Jakie maszyny muszą spełnić wymagania minimalne określone przez CIOP?

maszyny

CIOP to skrót od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Jest to instytucja zajmująca się przeprowadzaniem badań z zakresu bezpieczeństwa pracy, toksykologii, chemii, psychologii, medycyny i kilku innych branż. Co warto wiedzieć o CIOP? Jakie maszyny podlegają kryterium oceny pod kątem wymagań minimalnych? Jakie wymagania muszą spełnić te maszyny?

Czym jest CIOP?

Tak jak nadmieniliśmy na wstępie, CIOP to instytucja o charakterze badawczym. Jej głównym założeniem jest kształtowanie warunków pracy w taki sposób, by były one dopasowane do możliwości psychofizycznych personelu. CIOP analizuje czynniki ryzyka występujące w danym środowisku pracy, a także występujące awarie i podejmuje ustalenia, pomagające ich zapobieżeniu w przyszłości. Centralny Instytut Ochrony Pracy skupia się również na zagwarantowaniu środków ochrony indywidualnej, także pod kątem psychologicznym i socjologicznym.

Jakie maszyny podlegają procedurze oceny zgodności z wymaganiami minimalnymi?

W pierwszej kolejności oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami minimalnymi są maszyny służące ratowaniu i ochronie zdrowia, a także te, których wykorzystywanie stwarza duże ryzyko utraty życia lub wystąpienia poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Przykłady maszyn, jakie można poddać ocenie zgodności z wymaganiami minimalnymi, obejmują:

 • strugarki do obróbki drewna,
 • pilarki tarczowe do drewna, mięsa i innych materiałów,
 • maszyny do obróbki drewna,
 • czopiarki wielowrzecionowe,
 • frezarki pionowe,
 • prasy do obróbki metali na zimno,
 • maszyny do wykonywania robót podziemnych,
 • prasy do tworzyw sztucznych,
 • wózki hamulcowe,
 • hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Jakie są minimalne wymagania dla maszyn?

Podstawowym wymogiem jest dołączenie do maszyny deklaracji zgodności, a także instrukcja obsługi. W deklaracji powinny znaleźć się informacje takie, jak:

 • adres i nazwa producenta,
 • dane osoby upoważnionej (imię, nazwisko, adres) do wykonania dokumentacji technicznej,
 • listę dyrektyw, z którymi zgodność deklaruje producent,
 • dane jednostki biorącej udział w ocenie zgodności maszyn z wymogami minimalnymi.

Wymagane jest również dołączenie dokumentacji niezbędnej w prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu, naprawach i konserwacjach. Oczekuje się, że maszyny będą podlegały regularnym konserwacjom i kontrolom, obejmującym kontrolę wstępną, kontrolę po zmontowaniu, kontrolę specjalną (po szczególnych przypadkach obejmujących awarię, zalanie i inne), a także kontrole okresowe. Wyniki kontroli przechowuje się przez 5 lat i okazuje do wglądu na żądanie uprawnionych organów kontrolnych.

W ramach minimalnych wymagań dla maszyn są ujęte również urządzenia objęte dozorem technicznych, z których korzystać można jedynie na podstawie wydanej decyzji zezwalającej na eksploatację. Urządzenia te obejmują podnośniki budowlane, żurawie, dźwigi towarowe małe, wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem.

maszyny

Wymaga się także, aby wykorzystywane urządzenia miały podane parametry, takie jak udźwig maksymalny, ciśnienie i dopuszczalne obciążenie. Pracownicy muszą znać również instrukcję wytyczania stref niebezpiecznych, a także formy zabezpieczania maszyn przed działaniem czynników atmosferycznych w przypadku korzystania z nich na zewnątrz.

Kto przeprowadza ocenę zgodności z wymaganiami minimalnymi?

W przypadku wymagań minimalnych ich oceną zajmuje się pracodawca. Producent zajmuje się oceną wymagań zasadniczych. Wymagania BHP związane z użytkowaniem maszyny również są pod jurysdykcją pracodawcy. Są one określone m.in. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczą m.in.

 • sposobów oznakowania maszyn,
 • przeprowadzenia procedury oceny zgodności,
 • głównych wymogów bezpieczeństwa w zakresie projektowania i wykonywania maszyn oraz elementów wprowadzonych do obrotu oddzielnie,
 • umieszczania oznakowania CE,
 • określenia rodzajów maszyn wymagających udziału jednostki notyfikującej w zakresie oceny zgodności z wymaganiami minimalnymi.

Zastosowanie wymagań minimalnych daje pewność, że użytkowana maszyna jest wyposażona w niezbędną dokumentację, umożliwiającą bezpieczne eksploatowanie. Z kolei w przypadku zauważenia usterki mogącej stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników i osób znajdujących się w pobliżu, możliwe jest przeprowadzenie kolejnej oceny zgodności z wymaganiami minimalnymi w celu zmniejszenia strat i podjęcia kroków zaradczych.