ISO 9001 czyli jakość bez zarzutu

ISO 9001

Zapewnienie odpowiedniej jakości procesów działania w firmie jest kluczem do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów na polu biznesowym. Wiele firm dążących do osiągnięcia długofalowego sukcesu zdaje sobie sprawę, że jedynie kompleksowe podejście do tematu zarządzania jakością pozwoli na zaspokojenie potrzeb i interesów nie tylko zarządu firmy, ale wszystkich stron zaangażowanych w jej sukces, a więc także pracowników, klientów, dostawców, właścicieli, czy udziałowców. Bez świadomości o wpływie poszczególnych jednostek na sukces całej firmy nie ma mowy o tym, by przedsiębiorstwo miało szansę odnoszenia wymiernych i przede wszystkim powtarzalnych sukcesów. Ułatwieniem dla tych, którzy widzą potencjał w prawidłowym zarządzaniu jakością stała się uznawana międzynarodowo norma ISO 9001 i jej najnowsza aktualizacja, która weszła w życie w 2015 roku.

Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 jest naturalnym następcą standardu ISO 9001:2008, do którego od lat certyfikowano firmy z różnych sektorów. Proponowany przez tę wersję zakres zmian wykracza poza dotychczasowe podejście do systemu zarządzania jakością w firmach, kładąc przede wszystkim większy nacisk na potrzeby przedsiębiorstw.

W przeciwieństwie do poprzednika, ISO 9001:2015 jest bardziej elastyczna i dostosowana tak, by nawet mniejsze organizacje miały szansę na spełnienie jej wymagań i mogły starać się o certyfikację ISO 9001. W wersji tej pojawił się więc szereg nowych pojęć oraz kilka nowych rozdziałów, w tym zagadnień ściśle skupionych na uwzględnianiu rodzajów ryzyka i szans w odniesieniu do działalności organizacji i jej procesów.

Nowy standard ISO 9001 zakłada, że długofalowy sukces każdej firmy może zostać osiągnięty wyłącznie wtedy, gdy jej zarząd zastosuje metody zarządzania jakością uwzględniające interesy wszystkich partii zaangażowanych w działanie firmy.

Wymagania nowej normy ISO 9001:2015

Norm odnoszących się do kwestii systemów zarządzania jest dziś kilka, przy czym każda z nich tworzona była w odrębnych od siebie warunkach i czasie. Z tego też powodu najnowsze aktualizacje do norm dążą do tego, by ich struktury były ujednolicone względem siebie. Tak też się stało w przypadku normy ISO 9001:2015, która dziś jest znacznie przystępniejsza dla firm chcących zastosować ją w swoich działaniach dostosowanych już do norm ISO 14001, ISO 55001, czy ISO 22301.

Wymagania nowej normy ISO 9001, choć zostały po części zachowane w stanie niezmienionym w stosunku do jej poprzednika, zostały znacząco rozszerzone, obejmując dziś przede wszystkim kwestie przywództwa i zarządzania ryzykiem w firmie. Obowiązująca od 2015 roku wersja koncentruje się w większym stopniu na celach, mierzeniu oraz monitorowaniu działania firmy, a także zarządzaniu zmianą, a także stawia większy nacisk na zapewnienie skuteczności, efektywności i sukcesu organizacji.

ISO 9001

Nowa norma wprowadziła pojęcia takie jak „zainteresowane strony”, które ma stanowić poszerzenie dotychczasowego zasobu pojęć „klienta” oraz „dostawcy organizacji”. W sposób ten norma upewnia się, że każdy kto ma nawet najmniejszy udział w procesie rozwoju firmy jest wzięty pod uwagę jako czynnik, od którego uzależniony jest sukces. Kolejnym pojęciem jest kontekst organizacji, a więc uwzględnianie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na efektywność systemu zarządzania.

Norma stawia na doskonalenie komunikacji ze stronami zainteresowanymi oraz wzrost świadomości i zaangażowania kierownictwa w ich kierunku. Poszerzone zostały tu również wymagania dotyczące podejścia procesowego opartego na ocenie rodzajów ryzyka, a także wymagania dotyczące działań po dostawie produktu bądź usługi.

Certyfikacja ISO 9001 – jak ją uzyskać?

Firmy, które nie posiadały dotąd żadnego certyfikatu ISO 9001 będą zmuszone do przejścia całego procesu wdrożenia i certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Jednym z elementów głównych będzie tu wyłonienie audytora wiodącego ISO 9001, który zaznajomiony z nowymi wymogami i z powodzeniem przeprowadzi firmę przez proces wdrażania i certyfikacji.

Warto pamiętać, że firmy, u których certyfikat pozostaje zgodny z aktualną wersją normy mogą być w przyszłości zmuszone do ponownego przeprowadzenia analizy obszarów w systemie zarządzania koniecznych do wdrożenia nowych elementów standardu. Obszary te nazywane są powszechnie lukami. Do przeprowadzenia analizy luk konieczny będzie audyt wewnętrzny ISO 9001, który pozwoli na przeanalizowanie dotychczasowego działania systemu zarządzania jakością w stosunku do nowych wymagań i wyłapanie ewentualnych obszarów wymagających wdrożenia nowych zasad.