Inspektor ochrony danych osobowych – zakładanie własnej działalności

dane osobowe

Założenie własnej działalności gospodarczej w wypadku inspektora ochrony danych osobowych może stanowić rozwiązanie opłacalne z uwagi na wynikające z niego korzyści, do których zaliczają się przede wszystkim:

  • możliwość wykonywania zleceń dla różnych zleceniodawców, co pozwala z reguły osiągnąć większe przychody i przeprowadzać selekcję zleceń,
  • możliwość samodzielnego decydowania o godzinach, a także miejscu pracy,
  • zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Założenie własnej działalności przez inspektora danych osobowych i prowadzenie jednoosobowej firmy daje również większe pole do rozwoju osobistego i pozwala uzyskać większą satysfakcję zawodową.

Jak przebiega proces zakładania własnej działalności przez inspektora ochrony danych osobowych?

Osoba, która chce wykonywać obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w ramach własnej działalności, musi posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe i zarejestrować działalność gospodarczą.

■   Kompetencje inspektora ochrony danych osobowych

Uchwalone przez europejskiego ustawodawcę przepisy zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) stanowią, iż inspektor ochrony danych nie posiada statusu zawodu regulowanego. W praktyce oznacza to, że osoba pełniąca tę funkcję nie posiada obowiązku urzędowego potwierdzania kompetencji na drodze egzaminu państwowego. Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy wymagają jednak, by inspektor danych osobowych posiadał fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, a także umiejętności wypełniania określonych specyfiką pełnionej funkcji zadań. Kompetencje te kontrolowane są przez placówki organizujące kursy inspektorów ochrony danych oraz organy prowadzące studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

■ Rejestracja działalności gospodarczej

W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie formularza CEIDG-1, a następnie złożenie go:

  • online za pośrednictwem rządowej strony biznes.gov.pl,
  • osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
  • za pośrednictwem poświadczonego notarialnie listu poleconego.

W trakcie wypełniania formularza niezbędne jest wybranie formy opodatkowania. W wypadku osoby fizycznej dostępnymi rozwiązaniami są:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, wymagające prowadzenia ewidencji przy pomocy księgi rachunkowej lub księgi przychodów i rozchodów,
  • podatek liniowy, w wypadku którego stawka podatku jest taka sama niezależnie od przychodów,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli opodatkowanie przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty jego uzyskania, wymagające od przedsiębiorcy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz przechowywanie dowodów zakupów.

Zgłoszenie działalności gospodarczej za pośrednictwem formularza CEIDG-1 stanowi równocześnie rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inspektor danych osobowych, który założył własną działalność, w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia jest zobowiązany do zgłoszenia siebie do ubezpieczenia za pośrednictwem druku ZUS ZUA, obejmującego ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub druku ZUS ZAA, obejmującego tylko składkę zdrowotną.

PKD inspektora ochrony danych osobowych

W Polskiej Klasyfikacji Działalności usługom inspektora ochrony danych osobowych powinien zostać przypisany kod PKD 70.22.Z, odpowiadający kategorii „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

Czy inspektor ochrony danych osobowych zakładający własną działalność może być zwolniony z podatku VAT?

Zasady dotyczące zwolnienia z podatku VAT regulowane są przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Na ich mocy z podatku VAT zwolnieni są ci podatnicy, których wartość ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200.000 złotych.

Zwolnieni z podatku nie są jednak podatnicy świadczący usługi w zakresie doradztwa, o ile doradztwo to nie obejmuje uprawy i hodowli roślin, chowu i hodowli zwierząt oraz sporządzania planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstw rolnych. W świetle przepisów wynikających z rozporządzenia RODO, zakres usług świadczonych przed inspektora ochrony danych obejmuje usługi doradcze, w związku z czym wykonującym ten zawód osobom nie przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT.

dane osobowe

Inspektor ochrony danych – szkolenie

Bureau Veritas organizuje szkolenia inspektorów ochrony danych, pozwalające uczestnikom zdobyć kompetencje z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z przepisami RODO, niezbędne do wykonywania obowiązków inspektora danych osobowych. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Na jego zakończenie uczestnicy zostają poddani ocenie i otrzymują certyfikat uczestnictwa potwierdzający nabycie wiedzy i kompetencji w wymaganym zakresie.