Dobrowolna certyfikacja produktu a jego bezpieczeństwo

Kontrola jakości

Certyfikacja produktu, czyli oficjalne potwierdzenie jego zgodności z określoną specyfikacją techniczną, wymogami branżowymi i standardami wysokiej jakości to dziś wartość, do której dąży coraz większa grupa producentów.

Pomijając sytuacje, w których certyfikacja produktów jest objęta obowiązkiem przez wzgląd na określone przepisy i regulacje prawne, certyfikacja jest działaniem dobrowolnym mającym na celu przede wszystkim stworzenie wartości dodanej produktu. Zarówno sam certyfikat, jak i znak potwierdzający certyfikację umieszczony na etykiecie produktu to dla klientów wyraźny sygnał zapewniający o bezpieczeństwie i wysokim standardzie produktu.

Podejmując decyzję o certyfikacji, firma zobowiązuje się do podejmowania działań na rzecz ciągłego udoskonalania i monitorowania własnej działalności, koniecznego dla utrzymania ustalonych norm jakościowych – ostatecznie to przecież certyfikat będzie od teraz stanowił świadectwo standardu ich działalności. W jaki sposób jednak certyfikacja wpływa na bezpieczeństwo produktów?

Dobrowolna certyfikacja produktu w kontekście bezpieczeństwa

Dobrowolna certyfikacja wyrobów to podjęcie przez producenta działań prowadzących do przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobu, który nie podlega takiemu obowiązkowi z mocy prawa. Skorzystanie z opinii i kontroli strony trzeciej oraz uzyskanie podczas niej pozytywnego wyniku potwierdzonego certyfikatem jest dziś jednym ze skuteczniejszych sposobów na upewnienie klientów o bezpieczeństwie i wysokiej jakości produktów będącym jednocześnie czymś ponad wymagania spełniane przez niecertyfikowaną konkurencję. Dobrowolna certyfikacja produktu może dotyczyć ogólnie uznanych norm, takich jak te formułowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub wewnętrznych norm TPS (Specyfikacji Technicznej Produktu) przyjętych przez firmę i ustalonych we współpracy z jednostką certyfikującą. Specyfikacja Techniczna Produktu to w tym wypadku dostępny publicznie dokument opisujący ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości cechy produktów, a także sposoby ich zapewniania i kontroli w całym okresie działalności objętym certyfikatem.

Niezależnie od obranej przez firmę drogi, jednym z głównych elementów certyfikacji jest dokonywanie regularnej oceny systemu zapewniania jakości produktów oraz badanie procesów produkcyjnych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo produktu końcowego. Istotnym elementem jest tu wzięcie pod uwagę wszelkich określonych w wymogach ISO oraz w innych międzynarodowych standardach czynników ryzyka oraz dopuszczalnych w ich zakresie odstępstw od warunków idealnych.

Certyfikowanie produktów

Korzyści z dobrowolnej certyfikacji produktu

Wyroby objęte certyfikacją dobrowolną to wyroby, które z założenia stanowią mniejsze ryzyko i są bezpieczniejsze niż niecertyfikowane produkty dostępne na rynku. Doskonałym przykładem ze spektrum produktów żywnościowych są tu produkty nie zawierające glutenu – choć producenci nie mają obowiązku uzyskiwania certyfikatu poświadczającego o braku alergenu, ci którzy zdecydują się na przestrzeganie wytycznych mają szansę na wybicie się ponad konkurencję.

Klienci ufają produktom certyfikowanym i chętniej wybierają je w momencie, gdy w grę wchodzi ich własne bezpieczeństwo. Na rynku istnieje dziś wiele produktów, które podlegają prawnie konieczności certyfikowania poziomu ich bezpieczeństwa na wybranym poziomie, jednak dla wielu konsumentów ogólnie przyjęte normy bywają niewystarczające do podjęcia decyzji zakupowej. Czasem to właśnie bardzo specyficzne wymagania i poświadczenie spełnienia ich certyfikatem są gwarantem pozytywnej decyzji zakupowej.

Poprzez oznakowanie CE umieszczone na opakowaniu produktu, producent zapewnia swoich klientów jedynie o tym, że wyrób spełnia podstawowe, zawarte w dyrektywach wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Certyfikacja dobrowolna gwarantuje tu wartość dodaną w postaci oceny strony niezależnej oraz w postaci regularnego nadzoru nad certyfikowanym wyrobem – świadczy o zaangażowaniu producenta w zapewnienie bezpieczeństwa produktów.

W krajach rozwiniętych potrzeby konsumentów zwykle wychodzą poza zwykłe wymogi ilościowe w zakresie dostępności żywności. Coraz ważniejsze dla konsumentów jest bezpieczeństwo oraz cechy odżywcze i technologiczne kupowanych przez nich produktów żywnościowych. Konsumenci chcą wiedzieć więcej na temat cech poszczególnych produktów, odróżniających je od innych, podobnych wyrobów.