Dlaczego warto wdrożyć nową normę ISO 9001:2015?

Szkolenia z normy ISO 9001

Norma ISO 9001 dla Systemów Zarządzania Jakością przeszła w 2015 roku jedną z największych aktualizacji, wprowadzając zupełnie nowy schemat tworzenia wszystkich norm dla systemów zarządzania opartych o ISO. Nowe brzmienie standardu przedstawiło pewne zmiany w strukturze samej normy, ale też szereg nowych propozycji w obrębie jej wymagań. Wśród głównych zmian pojawiła się mniejsza liczba wymogów dotyczących dokumentowania procedur, pozwalająca przenieść koncentrację firm na realne zarządzanie ryzykiem, wyznaczanie i osiąganie celów oraz podnoszenie świadomości. Dlaczego warto wdrożyć nową normę ISO 9001:2015 i co można na tym zyskać?

Czym norma ISO 9001:2015 różni się od poprzedniej wersji?

Oprócz strukturalnych różnic pomiędzy poprzednią, a najnowszą wersją ISO 9001:2015 umożliwiających łatwiejsze zintegrowanie systemów opartych o różne normy w obrębie ISO, wiele zmian w brzmieniu międzynarodowego standardu wprowadzono na polu wymagań względem firm. W przeciwieństwie do poprzedników, w których głównym punktem skupienia było właściwe dokumentowanie procesów i analizowanie dokumentacji pod kątem możliwych usprawnień, nowa wersja ISO 9001 przekierowuje uwagę na wydajność organizacji i podejście procesowe oparte na ocenie ryzyka i cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Nowe wymagania ISO 9001:2015 kładą mniejszy nacisk na dokumentowanie procedur, pokazując że od samej dokumentacji znacznie ważniejsze jest realne wdrożenie wymagań normy na poziomie wszystkich procesów działania.

Norma koncentruje się na przywództwie i roli kierownictwa we wdrażaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością, na właściwym zarządzaniu ryzykiem i eliminowaniu zagrożeń, ciągłym doskonaleniu, podnoszeniu świadomości i kładzeniu nacisku na dążenie do wyznaczonych celów.

Ważnym elementem wprowadzonym przez nowe brzmienie normy ISO 9001:2015 jest kontekst organizacji i stron zainteresowanych – standard wskazuje potrzebę:

  1. Zidentyfikowania wszystkich stron istotnych dla systemu zarzadzania jakością.
  2. Określenia ich potrzeb i oczekiwań wpływających na planowanie systemu zarządzania jakością.
  3. Wykorzystanie ich wkładu w budowanie sprawnego systemu.

Z założenia wszystkie działania i procesy wdrożone w ramach dostosowania do ISO 9001:2015 powinny uwzględniać wszelkie okoliczności wpływające na funkcjonowanie organizacji, wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne które mogą pomóc firmie w osiąganiu jej celów.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia ISO 9001:2015?

Zarówno dla firm nowych, po raz pierwszy decydujących się na wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001, jak i tych które wcześniej korzystały z systemów opartych o poprzednią wersję standardu, przystosowanie procesów w organizacji do wymogów nowej normy jakościowej może zdecydowanie poprawić wewnętrzne procedury organizacyjne i wpłynąć na jej pozycję rynkową.

Ustalenie jednolitych procedur daje zarówno kierownictwu, jak i pracownikom, znacznie wyższa kontrolę nad wykonywanymi zadaniami, ich bezpieczeństwem, zagrożeniami i sprawnością funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.  ISO 9001:2015 pozwala usystematyzować wiele procesów, wdrożyć konkretne systemy działania i utworzyć fundament funkcjonowania organizacji niezależny od zmienności w kadrze pracowniczej czy kierowniczej.

Szkolenia z normy ISO 9001

Ogromną korzyścią z wdrożenia ISO 9001:2015 jest oczywiście nakierowanie firmy na realizację celów i osiąganie kolejnych punktów na drodze rozwoju poprzez zrównoważone działania, eliminację ryzyka i dostrzeganie szans. Norma ISO 9001 całkowicie zmienia podejście do rozwoju, wskazując go jako jeden z głównych celów optymalizacji działań przedsiębiorstw i pokazując, że skuteczne zarządzanie jakością może znacząco ułatwić ich osiąganie bez nadmiernego ryzyka i strat.

Jednocześnie działanie zgodnie z ISO 9001 może przełożyć się na spore oszczędności finansowe firmy, prowadząc do bardziej przemyślanego podejmowania decyzji, redukcję kosztów przeznaczanych na wadliwe procedury oraz poprawę wizerunku i konkurencyjności firmy na rynku.

Kto może zyskać na stosowaniu się do zasad nowej normy ISO 9001:2015?

Korzystanie ze szkoleń z normy ISO 9001, gruntowne przygotowanie się do wdrożenia normy oraz uzyskanie certyfikacji jest wskazane dla wszystkich organizacji z branży produkcyjnej i usługowej, placówek ochrony zdrowia, jednostek budżetowych i większych korporacji. Jak wskazują twórcy normy ISO 9001, standard jest przeznaczony dla wszystkich i może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na branżę i skalę działalności. Korzyści z wdrożenia jej w dużych przedsiębiorstwach oraz branżach o wysokim znaczeniu jakości powinny są zdecydowanie największe i najbardziej zauważalne już od pierwszych miesięcy budowania nowego systemu.