Czy certyfikat ISO 27001 dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest wymagany w przetargach?


Norma ISO 27001 dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji została wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako jeden z najważniejszych standardów dla firm, które w ramach swojej działalności muszą zadbać szczególnie o ochronę różnego rodzaju danych i informacji. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wdrażane są nie tylko ze względu na obowiązujące w krajach europejskich RODO, ale te przygotowane zgodnie z normą ISO 27001 mogą znacząco pomóc w jego wdrożeniu. W praktyce, SZBI jest formalnym poświadczeniem przygotowania się firmy do różnego rodzaju zagrożeń związanych z utratą bezpieczeństwa danych i stosowania przez nią działań eliminujących takie ryzyko. Z tego też względu w wielu przetargach międzynarodowych i krajowych, posiadanie certyfikatu ISO 27001 może okazać się wymagane.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

System zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowany na podstawie normy ISO/IEC 27001 stanowi podstawę działania dla firm, które chcą (lub muszą, ze względu na prowadzoną przez siebie działalność) zapewnić najwyższe bezpieczeństwo informacji i danych, opierając swoje działania na kompleksowym, spójnym i konkretnym zbiorze wymogów postrzegających całościowo kwestie bezpieczeństwa informacji. Wymagania te, wdrożone w systemie zarządzania nakierowują firmę na ciągłe:

  • planowanie,
  • ustanawianie,
  • wdrażanie,
  • monitorowanie,
  • doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa informacji,

opierając się o system Deminga (PDCA) i wskazując kluczową rolę analizy zagrożeń oraz ryzyka w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji.

ISO 27001 nie wprowadza listy konkretnych działań, które mogą udoskonalić poziom bezpieczeństwa informacji w firmie ani szablonu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jaki miałby zostać przez firmę wdrożony. Wymogi normy są ogólne, nakierowane na osiąganie konkretnego standardu działań, ale możliwe do skalowania i dopasowania do specyfiki działalności każdej organizacji na świecie. Z uwagi na rolę, jaką informacja odgrywa współcześnie w biznesie, stanowiąc dla wielu firm jeden z najważniejszych aktywów, norma ISO 27001 staje się drugą, obok ISO 9001, podstawową normą do wdrożenia w każdej organizacji.

ISO 27001 narzuca potrzebę klasyfikowania informacji pod kątem krytycznych skutków ich utraty oraz opracowania procedur postępowania z informacją na co dzień oraz w sytuacjach zagrażających jej bezpieczeństwu. W ramach normy został opublikowany także załącznik A, w którym ujęte zostały cele stosowania zabezpieczeń oraz proponowane zabezpieczenia informacji, jakie może zastosować firma. Wśród nich pojawiają się wskazówki takie jak ustanowienie własnej klasyfikacji informacji, ocena ważności każdej z klas, określenie skutków potencjalnego zagrożenia integralności, poufności lub utraty informacji, a także zidentyfikowanie i opisanie zagrożeń wraz z planem działań jemu zapobiegających.

Certyfikacja ISO 27001

Jak ISO 27001 wzmacnia wartość firmy na rynku?

Zbudowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o normę ISO 27001, a następnie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego pozytywne przejście audytu i zastosowanie się do wszystkich wymogów ISO 27001 sprawia, że firma staje się wiarygodna w oczach innych kontrahentów, potencjalnych partnerów biznesowych oraz klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Certyfikat potwierdza, że organizacja dba o maksymalną ochronę informacji, jest przygotowana pod kątem technicznym i organizacyjnym do możliwości wystąpienia zagrożenia, a jednocześnie jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony informacji zgodny ze standardami przyjętymi przez inne firmy, opierając się na najwyższych standardach wyznaczonych przez ISO 27001.

Dlaczego w wielu przetargach wymaga się certyfikacji ISO 27001?

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o ISO 27001 oraz uzyskanie certyfikatu może okazać się niezbędne dla firm, które chcą wejść na rynek międzynarodowy i pozostać konkurencyjne w stosunku do innych firm międzynarodowych, ale też na rynku krajowym, w przetargach na wykonanie usług wymagających szczególnej dbałości o bezpieczeństwo informacji.

Certyfikat ISO 27001 sprawdza się nie tylko w branży IT, ale w każdej firmie która ze względu na charakter swojej działalności gromadzi i przetwarza duże ilości informacji, zarówno od klientów prywatnych, jak i biznesowych.

Ochrona informacji oparta o systemy wykorzystujące ISO 27001 skupia się na danych osobowych, ale też informacjach kluczowych dla rozwoju i zachowania konkurencyjności firm na rynku – obejmuje dane przechowywane cyfrowo i narażone na cyberataki, ale także informacje poufne przekazywane w formie papierowej, ustnej czy pozostające w wiedzy pracowników i nieuprawnione do wydostania się poza środowisko firmowe.

 Interesuje Cię certyfikacja ISO 27001? Zadbaj o reputację swojej firmy i zabezpiecz dane przed ich ujawnieniem lub utratą z Bureau Veritas.

WWW: https://www.bureauveritas.pl/
E-mail: biuro@bureauveritas.com
Telefon: +48 22 549 04 00