Bezpieczeństwo pożarowe – co należy kontrolować w firmie?

Bezpieczeństwo pożarowe - co należy kontrolować w firmie

Bezpieczeństwo pożarowe jest istotne z punktu widzenia każdej firmy, która działając w obrębie danego obiektu lub biura powinna zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz danych i dokumentacji, które przechowuje. Zadbanie o właściwe przygotowanie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych, przygotowanie gaśnic, przeszkolenie pracowników czy zadbanie o ogólny stan budynku i jego zabezpieczenia przeciwpożarowe powinno być postawione wysoko w hierarchii spraw ważnych. Co należy kontrolować w firmie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego? Jak powinna wyglądać kontrola przeciwpożarowa?

Bezpieczeństwo pożarowe w firmie

Pracujące urządzenia, instalacje elektryczne i gazowe, materiały niebezpieczne oraz czynnik ludzki to cztery podstawowe elementy, które mogą podwyższać ryzyko pożaru w budynkach użytkowych i biurowych, obiektach przemysłowych, na halach produkcyjnych itp. Właściwa ochrona przeciwpożarowa i stosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie BHP i PPOŻ są jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się na wypadek losowych zdarzeń i awarii prowadzących do pojawienia się ognia w budynku. Firmy powinny prowadzić w ramach bezpieczeństwa pożarowego regularne kontrole przeciwpożarowe, a w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości zastosować się do zaleceń Straży Pożarnej i poprawić poziom zabezpieczeń obiektu. Jednym z wyznaczników jakości zabezpieczeń pożarowych, szczególnie w budynkach przemysłowych, jest dyrektywa ATEX. O czym mówi?

Dyrektywa i certyfikacja ATEX dla urządzeń zabezpieczonych przed wybuchem

Dyrektywa ATEX

Maszyny pracujące w strefie zagrożonej wybuchem powinny zostać odpowiednio przygotowane do pracy w trudnym środowisku. Dyrektywa europejska 2014/34/EC, nazywana często skrótowo ATEX określa wymagania dla elektrycznych i mechanicznych urządzeń, komponentów oraz systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem. ATEX obowiązuje od 2003 roku dla wszystkich nowych urządzeń i instalacji ochronnych, a za jej wdrożenie odpowiedzialni są producenci wyrobów przeznaczonych do aplikacji, w których występuje ryzyko eksplozji. Dyrektywa może mieć także odniesienie do instalacji sterowniczych, kontrolnych lub regulujących, które znajdują się poza obszarem zagrożonym wybuchem, ale mają wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzeń i systemów zabezpieczających przed eksplozją.

Co dyrektywa ATEX oznacza dla firm? Te działające w przemyśle i obiektach narażonych na wybuch powinny stosować się do zaleceń dyrektywy i regulacji odnośnie ochrony przed wybuchem. Do dyrektywy ATEX uchwalono także dyrektywę uzupełniającą ATEX 137, która skupiła się na poprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, którzy mogą być narażeni na kontakt ze strefami o podwyższonym ryzyku wybuchu. Norma określiła w szczególności minimalne wymogi względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, obowiązkowy podział obszarów na strefy, w których może występować ryzyko wybuchu oraz wprowadziła znak ostrzegawczy służący do oznaczania obszarów, w których może wystąpić ryzyko wybuchu.

Jak powinna wyglądać kontrola przeciwpożarowa?

Kontrola przeciwpożarowa w firmie jest prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, która o planowanej kontroli powinna poinformować z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Do kontroli warto odpowiednio się przygotować, bo choć nie zdążymy w tym czasie całkowicie zmienić polityki przeciwpożarowej w firmie, możemy samodzielnie wyeliminować drobne błędy które mogą wpłynąć na negatywną ocenę. Osoba przeprowadzająca kontrolę przeciwpożarową sprawdzi, czy dane miejsce jest przystosowane do bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie pożaru, zwracając uwagę m.in. na przedmioty znajdujące się na korytarzach i w poszczególnych pomieszczeniach mogące utrudniać poruszanie się po drodze ewakuacyjnej.

Kontrola przeciwpożarowa skupia się też oczywiście na stanie technicznym budynku i rozwiązaniach budowlanych wprowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. Weryfikowane będą atesty i certyfikaty na przedmioty i sprzęt znajdujące się w budynku, a także protokoły wcześniejszych konserwacji i przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej mających bezpośredni wpływ na zagrożenie przeciwpożarowe.

Aby przygotować się do kontroli przeciwpożarowej należy na bieżąco dbać o prawidłowy stan techniczny budynku i instalacji, korzystać wyłącznie z urządzeń atestowanych i posiadających odpowiednie certyfikaty (np. ATEX), a w trakcie kontroli umożliwić i ułatwić przeprowadzenie niezbędnych czynności kontrolnych. Bezpieczeństwo pożarowe firmy leży po stronie jej właściciela oraz od zarządcy budynku, który powinien przygotować go do użytkowania zgodnie z zaleceniami ochrony przeciwpożarowej. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja firma spełnia wyznaczone standardy, warto korzystać z zewnętrznych audytów i pomocy ekspertów, którzy sprawdzą zgodność z obowiązującymi przepisami i nakierują firmę w stronę poprawy ogólnego bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych certyfikatów bezpieczeństwa.